CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

06/07/2016

 

A Vic, el dia 6 de juliol del 2.016.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 21 de juliol del 2.016, a les 9,00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, sota el següent Ordre del Dia:

 

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2015.
  2. Facultar per elevar a públic.

 

Per aplicació de l’art. 272.2 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta així com l’informe de l’auditor.

 

Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

 

Els socis que vulguin exercir el seu dret d’informació a l’empara del què disposa l’article 272.3 de la llei de societats de capital i per tant examinar els documents que serveixen de suport i antecedent als comptes anuals hauran de contactar dia i hora amb l’expert comptable de la companyia Sr. Jordi Pagespetit Casadevall al número de telèfon 938.833.537.

 

Atentament,

 

 

 

 

 

 

Martí Crespi Coma

Administrador