Convocatòria de junta general ordinària

11/06/2014

AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL

Convocatòria de junta general ordinària

A Vic, el dia 11 de juny del 2.014.

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca ala Junta GeneralOrdinària de socis que se celebrarà el proper dia 26 de juny del 2.014, ales 9,00 hores, en el domicili professional del Sr. Domènec Xicota, situat a Vic, carrer Enric Prat de la Riba, 2 - entresol, sota el següent Ordre del Dia:

Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes      anuals, proposta d’aplicació del resultat i censura de la gestió social      corresponents a l’exercici 2013.
Nomenament d’auditor de comptes de la companyia      pels exercicis 2015, 2016 i 2017.
Facultar per elevar a públic.
 
Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta així com l’informe de l’auditor. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considerin necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

 

Martí Crespi Coma
Administrador