CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

30/11/2017

 

AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

A Vic, el dia 14 de novembre del 2.017.

 

Benvolgut socis:

 

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia "AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.” us convoca a la Junta General Extraordinària de socis que se celebrarà el proper dia 20 de desembre del 2.017, a les 09:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

 

  1. Nomenament d’auditor de comptes de la companyia pels exercicis 2018, 2019 i 2020.
  2. Facultar per elevar a públic.

 

Per aplicació de l’art. 272.2 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta.

 

Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

 

Atentament,

 

 

 

 

 

 

Martí Crespi Coma

Administrador